Preguntes freqüents

Empresa

Compra

Venta

Altres

Empresa

Subhastes Públiques de Barcelona

Què és Subhastes Públiques de Barcelona?

Subhastes Públiques de Barcelona és la sala de subhastes més gran del sud d’Europa. Disposem d’un edifici de 2.500 m2, ubicat al carrer Plom nº1 de Barcelona, que acull 8 sales diferents permetent-nos realitzar múltiples subhastes a diari.
Podem celebrar més de 20 subhastes setmanals, posant al mercat més de 300.000 lots anuals.

Pintura, escultura, joieria, alta època, objectes d’art, disseny, vehicles clàssics, vins i licors, ceràmica o rellotges, seran alguns dels lots que posarem a la venta.

Subhastes Públiques de Barcelona té el recolzament de les institucions públiques?

No, Subhastes Públiques de Barcelona és una empresa privada. Les nostres subhastes són obertes a tots els públics, permetent que tothom pugui licitar per qualsevol peça artística.

Com s’arriba a les sales?

Subhastes Públiques de Barcelona es troba situada al C/Plom nº1 de Barcelona.
En vehicle propi, s'hi pot accedir tant per la ronda litoral (sortida 14 passeig de la zona franca) com des de la Plaça Europa de l’Hospitalet.
En autobús, les línies H16, V3, 79 i 125 són les més properes.
En metro, la sortida Fira de la L9 sud es troba a escassos 150m.

Quin horari fan les sales?

Subhastes Públiques de Barcelona obre al públic de 11.00h a 18.00h. Les exposicions duren tot el dia, sense tancar al migdia, i les subhastes es realitzen de 15.00h a 18.00h.

Compra

Comprar a Subhastes Públiques de Barcelona.

Cada quan es realitzen subhastes?

Subhastes Públiques de Barcelona es caracteritza per realitzar subhastes diàries. Sovint es realitzarà més d’una subhasta al dia.

Com puc saber què es subhastarà? I Quan?

La millor manera de saber què es subhastarà és assistint presencialment a les instal•lacions de Subhastes Públiques de Barcelona. Així podrà observar detingudament els lots que siguin del seu interès. Els catàlegs de les subhastes i les fotografies de les sales es poden observar des del web www.supuba.com. Les peces aquí presentades es poden observar uns dies abans de la subhasta.

Quants dies abans de la subhasta puc veure les peces?

Les peces que es posaran a subhasta es poden veure com a mínim el dia abans de la seva venta a les instal•lacions de Subhastes Públiques de Barcelona. En aquelles subhastes més especials una versió digital dels catàlegs es podrà consultar uns dies abans.

Puc demanar fotografies addicionals si no veig bé les del catàleg?

Durant el dia d’exposició es pot posar en contacte amb l’equip de Subhastes Públiques de Barcelona perquè li faci arribar unes fotografies detallades d’un lot concret que es posi a subhasta.

Com s’identifiquen els compradors?

Aquells que vulguin licitar un lot, s’hauran de registrar prèviament a la base de dades de Subhastes Públiques de Barcelona. Un cop registrats se’ls hi donarà una targeta que acredita que s’han registrat. El servei de registre s’ofereix a la recepció de les instal•lacions de Subhastes Públiques de Barcelona. No seran vàlides les puges d’aquella persona que no s’hagi registrat abans. La subhasta es celebra a mà alçada, de manera que no hi ha un número que identifiqui als licitadors. Només es demanarà que s’identifiqui la persona adjudicatària.

M’he de registrar cada vegada que vull fer una puja?

No, només s’ha de registrar la primera vegada que vulgui realitzar una licitació a Subhastes Públiques de Barcelona. Nosaltres recomanem que tots els visitants es registrin durant la seva primera visita a les nostres instal•lacions, per tal de tenir la llibertat de realitzar puges en qualsevol moment.

Estic obligat a identificar-me per poder comprar?

Sí, al tractar-se d’una subhasta pública, és obligatori identificar-se en el moment en què se li adjudica un lot. Quan es procedeixi al pagament del lot adjudicat, s’utilitzaran les dades introduïdes a la nostra base de dades, per tal de realitzar la factura.

Quina és la edat mínima per poder licitar?

Només poden licitar aquelles persones majors d’edat. En cap cas s’adjudicarà una peça a un menor d’edat.

Els menors d'edat poden accedir a les sales?

Els menors d’edat poden accedir a les instal•lacions de Subhastes Públiques de Barcelona, sempre que ho facin sota la tutela i vigilància d’una persona adulta que les acompanyi. En cas de qualsevol problema, serà aquest acompanyant adult qui se’n responsabilitzi. En cap cas s'adjudicarà un lot a un menor d'edat.

Puc comprar si sóc de fora la comunitat europea?

Sí. En el moment de registrar-se a la nostra base de dades haurà de presentar un passaport o un document d’identitat vàlid que inclogui una fotografia.

Què són els preus d’estimació?

Cada un dels lots té marcada una Estimació Mínima i una Estimació Màxima, que representa la opinió dels experts de Subhastes Públiques de Barcelona en relació a la forquilla en la qual és possible la adjudicació d’un lot durant la subhasta. Aquestes estimacions es basen en l’examinació del lot i en la comparació dels preus de remat de lots similars.
Aquestes estimacions ajuden al comprador a tenir una indicació prèvia del valor de cada un dels lots.

Quin és el preu de sortida de les peces?

El preu de sortida de les peces que es posen a licitació pública l’estipula el Martell (Subhastador) en el moment en què es presenta la peça. Generalment, aquest preu serà inferior al preu d’estimació mínima presentat al catàleg.

Què és el preu de remat?

El Preu de remat és la màxima licitació que la sala ha ofert per una peça que es posa a la venta pública. Aquest preu de remat es veu acompanyat per un cop de martell realitzat pel Subhastador, indicant així que s’acaba la licitació d’un article.
A Subhastes Públiques de Barcelona renunciem a la nostra comissió de drets de corretatge per tal de què el comprador pugui adquirir l'article el més barat possible. Així, el preu de remat serà aquell que el licitador pagarà, sense trobar-se cap comissió afegida (a excepció dels articles subjectes a dret de participació de l'artista).

Quina és la escala de puges?

XXXX.

Com es realitzen les puges?

Totes les puges es realitzaran de forma presencial i a mà alçada durant la celebració de la subhasta dintre les instal•lacions de Subhastes Públiques de Barcelona. Així, les úniques puges vàlides seran les puges presencials, sense acceptar puges per escrit, puges telefòniques o puges per internet.

Puc licitar per internet, per telèfon o puc deixar una puja per escrit?

No, la única manera de realitzar puges és de forma presencial i a mà alçada durant la celebració de la venta dintre les instal•lacions de Subhastes Públiques de Barcelona.

Quina comissió tinc sobre el preu d’adjudicació?

Cap. Subhastes Públiques de Barcelona, renuncia a la seva comissió del dret de corretatge per tal de poder oferir els preus d’adjudicació més baixos al comprador. Així, quan un comprador aixequi la mà, sabrà exactament quin és l’import pel què està licitant. Els preus de remat són preus finals de venta (a excepció d’aquells que es veuen afectats pel Dret de Participació de l’artista VEGAP)

Les peces venudes tenen IVA?

XXXX.

Quins són els sistemes de pagament acceptats?

Acceptem el pagament en efectiu d'aquells lots adjudicats fins a 2.500€; o pagament en VISA, de qualsevol quantia. En cas de pagues i senyals acceptem també pagaments mitjançant transferència bancària.
Totes les transaccions es realitzen en Euros.

Puc comprar amb moneda que no siguin Euros (dòlars, francs suïssos, lliures...)?

No. A Subhastes Públiques de Barcelona només acceptem pagaments en Euros.

Puc pagar en PayPal?

No. Només acceptem pagaments en efectiu o en VISA. En cas de pagues i senyals acceptem també pagaments mitjançant transferència bancària.

Quin és el màxim que puc pagar en efectiu?

Seguint la legislació legal vigent en relació al blanqueig de capital i finançament terrorista (llei 7/2012 del 29 octubre), des de Subhastes Públiques de Barcelona només acceptem pagaments en efectiu fins a 2.500€ per lot. Com que per llei no es poden fraccionar aquest tipus de pagaments, tots aquells lots comprats per un ciutadà espanyol i rematats en un preu superior a 2.500€, hauran de ser pagats en VISA.
Una persona estrangera, pot pagar en efectiu fins a 15.000€.

En el moment de realitzar el pagament, puc facturar més d’un lot dins la mateixa factura?

Sí, les factures es poden realitzar d’una forma conjunta (unint diversos lots adjudicats) o d’una forma individual (lot per lot).

En quin període de temps he de fer efectiu un pagament si se m’adjudica una peça?

Quan se li adjudiqui un lot, se li donarà una etiqueta on es podrà veure el número de lot i el preu de remat. Amb aquesta etiqueta es podrà dirigir a la caixera situada a la sala i fer efectiu aquest pagament en un termini màxim de 15 minuts.
Per tal d’alleugerir la feina a les caixeres i donar rapidesa als cobraments, és necessari que el licitador estigui registrat prèviament a la base de dades.

Com puc saber si un lot ha estat pagat o encara està pendent de pagament?

Dintre la sala hi trobarà unes pantalles titulades “Lots pendents de pagament”. Aquestes pantalles s’actualitzen constantment per tal d’informar a tota la sala sobre quins lots han estat pagats i quins no. Recordem que els lots adjudicats s’han de pagar en un termini màxim de 15 minuts.

Què són les adjudicacions no vàlides?

Quan s’adjudica un lot a un Licitador, aquest disposa de 15 minuts per realitzar el pagament de la peça adjudicada. En el cas en què aquest pagament no es realitzi, es considerarà com una adjudicació no vàlida, i es procedirà a tornar a subhastar el lot en qüestió.
La persona licitadora que no hagi fet efectiu aquest pagament, no podrà tornar a pujar per aquest lot en concret, i a partir d’aquest moment les seves puges es consideraran NO VÀLIDES pels lots que resten de la subhasta. En les subhastes futures, es pot obligar a aquesta persona a realitzar els seus pagaments de forma immediata, sense tenir en consideració el termini de pagament de 15 minuts.

Com es retiren les peces?

Un cop s’hagin pagat els lots adjudicats, aquests es poden retirar immediatament al magatzem adjacent a cada una de les sales. Presentant la factura de pagament, se li entregarà el lot adjudicat.
En el cas d’objectes de gran format (quadres de grans dimensions, mobiliari...) l’adjudicatari haurà d’esperar-se a què s’acabi la subhasta de sala per tal de procedir a la retirada de la peça. Tot i que no es pugui retirar immediatament, aquesta peça també s'ha de pagar en un termini màxim de 15 minuts.
A Subhastes Públiques de Barcelona, disposem d’un equip de carregadors que el pot ajudar a portar les peces fins al seu vehicle i d’un departament de Transports i Duanes que li gestionarà els enviaments nacionals i internacionals.

Qui m’ajudarà a carregar les peces?

Subhastes Públiques de Barcelona disposa d’un servei de carregadors que li ajudarà a portar les peces de gran format fins al seu vehicle de transport. En cas de no dur un vehicle suficientment gran, pot posar-se en contacte amb el nostre departament de Transports i Duanes.

Com em poden enviar les peces a casa?

Subhastes Públiques de Barcelona disposa del departament de Transports i Duanes, especialitzat en transports artístics tant nacionals com internacionals. Durant les celebracions de les subhastes es podrà consultar un responsable d’aquest departament al hall principal de les nostres instal•lacions.

Com puc exportar les peces? Quins permisos especials necessito?

XXXX.

Què és el dret de participació dels artistes (VEGAP)?

Una OBRA ORIGINAL d’art modern i contemporani genera per l’autor i els seus successors fins 70 anys després de la seva mort, un dret de percentatge d’ingressos generats per la revenda de les seves obres, realitzades tant en subhasta com en ventes directes. A França s’anomena droit de suite i al regne unit, ARR.
Aquest tipus de royalties han de ser abonats pel comprador cada vegada que es realitzi una revenda superior a 1.200€.

El dret de participació d’un artista no es contempla en aquelles peces venudes per primera vegada (generalment venudes directament pel propi artista), o en aquelles transaccions d’un valor inferior a 1.200€.

L’escala del percentatge a pagar a l’artista o als seus successors és la següent:
- De 1.200€ a 50.000€ ................. 4%
- De 50.000€ a 200.000€ ............ 3%
- De 200.000€ a 350.000€ ......... 1%
- De 350.000€ a 500.000€ ..........0,5%
- Superior a 500.000€ ................. 0,25%

Tots aquells lots que puguin estar subjectes a un dret de Participació seran notificats tant en el catàleg, com durant la presentació del lot abans de la seva venta pública.

Què és el dret de retracte de l’Estat?

XXXX.

Quina és la política de canvis i devolucions?

Un cop un lot ha estat adjudicat, no s’admeten canvis o devolucions. No procedeix dret de desistiment.

Quines són les despeses d’emmagatzematge?

Subhastes Públiques de Barcelona disposa d’un servei d’emmagatzematge. Les despeses de custodia i emmagatzematge són de 1€(IVA no inclòs) diari per objectes inferiors a 1m3; i de 5€(IVA no inclòs) diaris per mobles, làmpades catifes i qualsevol objecte de dimensions superiors a 1m3.
Cap lot podrà ser retirat del magatzem si prèviament no s’han abonat les quantitats generades per aquest concepte.

Quan es generen despeses d’emmagatzematge?

Quan una peça adjudicada i pagada no es reculleix és transportada al magatzem principal, moment en el què comença a generar costos d’emmagatzematge.
El contracte amb el departament de transports i duanes, especificarà quins seran els costos d’emmagatzematge per aquelles peces.

Quan compro tinc un certificat de garantia?

Els catàlegs públics realitzats per Subhastes Públiques de Barcelona, representen la opinió oficial que té la nostra companyia sobre un lot en concret.

Què passa si no retiro una peça un cop la he pagada?

Després de fer efectiu el pagament d’un lot adjudicat, aquest esdevé de la seva propietat. Si per qualsevol raó no es recull un lot, aquest serà traslladat al magatzem principal de l’edifici, generant unes despeses de custodia i emmagatzematge de 1€(IVA no inclòs) diari per objectes inferiors a 1m3; i de 5€(IVA no inclòs) diaris per mobles, làmpades catifes i qualsevol objecte de dimensions superiors a 1m3.
Cap lot podrà ser retirat del magatzem si prèviament no s’han abonat les quantitats generades per aquest concepte.

Què passa si se m’adjudica una peça i no la pago?

Si no es fa efectiu el pagament d’un lot adjudicat en un termini màxim de 15 minuts es considerarà que és una puja no vàlida, anul•lant-se completament aquella venta. Immediatament es tornarà a posar a subhasta pública aquell lot. Les puges del licitador adjudicatari que no ha fet el pagament es consideraran com a NO vàlides. A partir d’aquell moment, aquest licitador no podrà seguir participant de la subhasta.
En futures visites, l’equip de Subhastes Públiques de Barcelona pot obligar a aquest licitador a fer efectiu les licitacions d’una manera immediata, sense necessitat d’haver d’esperar 15 minuts per considerar que les seves puges no són vàlides.

Si se m’adjudica un lot i no el pago, puc tornar a comprar a la mateixa sala?

No. Quan un licitador adjudicatari no realitza el pagament d’un lot en un termini màxim de 15 minuts, no podrà seguir licitant en aquella sala. A més, a partir d’aquell moment, i en futures visites, l’equip de Subhastes Públiques de Barcelona pot obligar a aquest licitador a fer efectiu les licitacions d’una manera immediata, sense necessitat d’haver d’esperar 15 minuts per considerar que les seves puges no són vàlides.

Què passa si se m’adjudica una peça i no porto suficients diners? Quin és el mínim que he de pagar?

En cas en què se li adjudiqui una peça d’un preu superior a 1000€ i no porti suficients diners, excepcionalment podrà realitzar una paga i senyal d’un 25% sobre el preu de remat, feta dintre el termini dels 15 minuts posteriors a la seva adjudicació. Disposa de 24 hores per fer efectiu la resta del pagament via transferència bancària. En el cas en què aquest pagament no es realitzi la paga i senyal es perdrà.
No es podran retirar peces que no s’hagin pagat en la seva totalitat.

Com funcionen les pagues i senyals?

Les pagues i senyals es poden realitzar únicament en lots superiors a 1000€, fent efectiu el pagament d’un 25% sobre el preu de remat. Disposa de 24 hores per ingressar la resta del pagament via transferència bancària. En cas en què aquest pagament no es realitzi la paga i senyal es perdrà, podent-se tornar a subhastar la peça immediatament en les següents subhastes.
No es podran retirar peces que no s’hagin pagat en la seva totalitat.

Puc donar propina als treballadors?

No. El codi ètic dels treballadors, adjuntat i firmat en el seu document contractual, els impedeix acceptar propines de clients. Aquesta mesura s’inclou dintre els apartats pensats per evitar la corrupció o els possibles conflictes d’interès.

Venta

Vendre a Subhastes Públiques de Barcelona

Quan tardaré a cobrar una peça venuda?

A Subhastes Públiques de Barcelona ens comprometem a pagar als nostres proveïdors en 72h (3 dies hàbils) després de la subhasta.

Estic obligat a identificar-me per poder vendre? I si ho faig a nom d’una empresa?

Per motius de seguretat és obligatori que tot venedor es registri a la nostra base de dades, per tal de poder garantir la seva propietat dels lots que posarà a la venta. Serà necessari firmar un contracte cada vegada que es portin peces a subhastar.
En cas de registrar-se com a persona física major d’edat i de nacionalitat espanyola haurà de presentar el seu DNI, que serà escanejat i fotocopiat.
En cas de registrar-se com a persona jurídica, haurà de presentar la escriptura pública de constitució, la targeta acreditativa del Número de Identificació Fiscal (NIF), i un document que acrediti els poders suficients com per actuar en nom d’aquesta societat.

Qui pot venir a vendre?

Tothom pot venir a vendre a les nostres instal•lacions. Tot i això, Subhastes Públiques de Barcelona, està pensada per ser un centre de trobada entre comerciants professionals. Generalment prioritzarem a un comerciant que a un particular, ja que ells disposen d'unes facilitats logístiques i d'una regularitat majors.

Les peces que porto a vendre passen un control policial?

Sí. Totes les peces que es volen posar a la venta a través de qualsevol dels canals de Subhastes Públiques de Barcelona, passen un filtre previ on s’informa a diversos cossos policials (Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, Interpol...) i a varies entitats estatals culturals, per tal de vetllar per la legitimitat de la venta a dur a terme.

Com puc portar una peça a subhastar?

Abans de portar qualsevol peça a les nostres instal•lacions del carrer Plom nº1, li recomanem que es posi en contacte amb nosaltres per tal de fer-nos arribar la informació d'allò a subhastar. Si es considera oportú, després de veure'n fotografies, els nostres experts es poden desplaçar a casa seva per tal de poder-li realitzar una valoració. Durant aquesta visita, l’informaran també de quina és la millor metodologia per portar les peces a les nostres instal•lacions i entrar-les en el cicle de les subhastes.

Quins tipus de subhastes existeixen?

Existeixen dos tipus de subhastes: Les subhastes temàtiques que recullen en una mateixa sala objectes amb una tipologia similar; i les subhastes generalitzades, que posen a la venta una gran varietat de lots. Les primeres són un atractiu per a qualsevol col•leccionista, ja que possibiliten una gran varietat d’objectes que poden ampliar una col•lecció. Les segones, es converteixen en un descobriment diari, ja que presenten tota mena d’objectes.

Puc vendre una herència completa?

Sí. Subhastes Públiques de Barcelona s’ha especialitzat en la gestió d’herències i llegats. Creiem que subhastar un article és la forma més justa de vendre-la ja que estipula clarament quin és el preu de mercat públic. A la vegada, la nostra Companyia prioritza a tots aquells venedors que puguin posar a la venta un gran nombre de lots a la vegada.
També, el nostre equip d’experts pot preparar un catàleg especial per a grans col•leccions, de manera que es pugui mantenir un registre ordenat del llegat d’una persona.

Què es pot subhastar?

A Subhastes Públiques de Barcelona és possible subhastar gairebé qualsevol peça artística. Ens agrada que cada dia hi hagi una gran varietat d’articles per tal de fer més amena la visita dels compradors a les nostres instal•lacions. Així, serà possible trobar pintures, escultures, joieria, objectes artístics d’alta gama, al costat de llibreries antigues, bodegues, o fins i tot de vehicles clàssics. Tot allò que pugui ser considerat art o que tingui una certa singularitat, pot ser subhastat.

Subhastes públiques de Barcelona es reserva el dret d'admissió de qualsevol peça, sense necessitat d'haver-se de justificar.

Com s’expertitza una peça?

Subhastes Públiques de Barcelona disposa d’un equip especialitzat de taxadors que analitzen al detall cada peça que es posa a la venta. Disposem d’una base de dades que mitjançant una comparativa, ens permet estimar el preu de venta d’un article i marcar una forquilla de preus dintre de la qual és probable que s’adjudiqui.

Quines són les despeses de gestió i reproducció?

XXXX.

Quines són les comissions pels drets de corretatge?

Subhastes Públiques de Barcelona cobrarà una comissió de drets de corretatge als clients venedors. Aquesta comissió serà descomptada en el moment de fer efectiu el pagament al venedor (72h després de la subhasta).
Les comissions per drets de corretatge oscil•len entre el 15% i el 20% sobre el preu de remat de cada lot.

Com s’abonen els costos de sala?

Subhastes Públiques de Barcelona retirarà les despeses de gestió i reproducció de lots, les despeses opcionals de sala i els drets de corretatge, del total a percebre de la venta. D'aquesta manera el client venedor no ha d'avançar cap pagament abans de la subhasta.

Com funciona la liquidació al venedor?

Subhastes Públiques de Barcelona es compromet a pagar als nostres proveïdors en 72h (3 dies hàbils) després de la subhasta.
Aquest pagament es realitzarà mitjançant una transferència bancària al número de compte bancari indicat en el contracte de subhasta. En el moment de realitzar aquest pagament, Subhastes Públiques de Barcelona retirarà les despeses de gestió i reproducció dels lots, les despeses opcionals de sala i els drets de corretatge, ingressant així el total a percebre pel venedor.

Com sé si una peça ha estat venuda?

Una vegada s’hagi realitzat la venta, Subhastes Públiques de Barcelona realitzarà un informe que es farà arribar al venedor, on podrà veurà quines han estat les peces adjudicades i quins han estat els seus preus de remat.

Què és el preu de recompra?

XXXX.

Quants dies abans de la subhasta he de portar el producte?

XXXX.

Com es gestionen les vises i transferències de fora de la comunitat europea?

Les transaccions realitzades des de fora de la comunitat europea solen estar sotmeses a un protocol d’observació major realitzat per les pròpies entitats bancàries. En aquests casos podria ser que el termini de cobrament fos lleugerament major.
En els casos en què un lot es vegi afectar per una transferència bancària estrangera, serà comunicat immediatament al venedor, i no es farà l'entrega de la peça al adjudicatari, fins que aquesta hagi estat completament pagada.

Estic obligat a declarar a hisenda?

Sí, tota venta realitzada en una subhasta ha de ser declarada a l’estat, entrant en el global de la seva renta anual.

Puc preparar una sala només per mi?

Sí, des de Subhastes Públiques de Barcelona donarem prioritat sempre a tots aquells venedors que ens puguin portar a subhastar els suficients lots per fer una única sala.
Aquesta sala pot ser completament personalitzada (colors de les parets, logotips, flors, ...). És molt recomanable realitzar una subhasta temàtica que inclogui múltiples lots amb una temàtica comuna.

Com puc personalitzar la sala?

Sempre que un proveïdor ens porti els suficients lots com per emplenar una sala, tindrà la opció de personalitzar-la.
Si ho desitja podrà posar els seus logotips a la sala i podrà repartir publicitat del seu negoci, mentre ell personalment està presentant els seus lots durant el dia d’exposició. Li oferim també el servei de canviar els colors de les parets per tal de què la seva sala destaqui sobre les altres, així com la possibilitat de decorar-la amb flors o altres elements decoratius. També oferim un servei d’assistència a la exposició on es pot contractar el servei de diverses hostesses (amb possibilitat de parlar diferents idiomes).
Des de Subhastes Públiques de Barcelona, estem oberts a qualsevol idea que ajudi a personalitzar cada una de les sales.

Puc posar el meu logotip i repartir publicitat de la meva botiga?

Sí, sempre que totes les peces en una mateixa sala siguin d'un mateix proveïdor. Recomanem també que la persona que ven estigui present a la sala durant el dia d’exposició per tal de presentar els seus lots als clients compradors.

Contacte

Per a qualsevol dubte no respós en les anteriors preguntes, pot posar-se en contacte amb el nostre equip:

info@supuba.com
ComparteEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+